Des del dia 30 d’abril es pot sol·licitar l’ajut extraordinari aprovat per la Generalitat de Catalunya, dirigit als treballadors per compte d’altri i autònoms amb càrregues familiars, que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

L’import de la prestació serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La podran sol·licitar les persones següents:

  • Treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació o amb contracte temporal extingit.
  • Treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

Altres requisits per accedir-hi són:

  • Ésser major de 18 anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Trobar-se en alguna de les següents situacions:
    • Que els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, considerats en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts al mes.
    • Que la persona sol·licitant tingui familiars que convisquin amb ella i estiguin al seu càrrec.

L’ajut serà compatible amb qualsevol altre ajut que s’hagi sol·licitat. També el podran sol·licitar aquells autònoms que cotitzin a una mutualitat enlloc del RETA.

Com que es tracta d’un ajut subjecte a dotació pressupostària, recomanem demanar-lo al més aviat possible. Ho podeu fer a través del següent enllaç:

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

Imprimir