Avui s’han publicat al BOE mesures urgents de suport al sector turístic, hostaleria i comerç per causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

1.-Arrendament per a ús diferent del d’habitatge amb grans tenidors.

1.1- La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge podrà sol·licitar de la persona arrendadora, abans del 31 de gener de 2021, sempre que l’arrendadora sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica amb més de 10 immobles urbans o una superfície construïda de més de 1.500 m2, es podrà acollir a una de les següents alternatives:

 1. Una reducció del 50 per cent de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma, i podrà estendre’s a les mensualitat següents, fins a un màxim de quatre mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà durant el període de temps que duri l’estat d’alarma. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria.

1.2- En cas que en el contracte d’arrendament estigués previst el pagament, a més de la renda, d’altres despeses derivades de serveis de manteniment o d’un altre tipus, dels quals l’arrendatari se’n beneficiï, aquestes despeses comunes quedaran excloses de les mesures previstes en els apartats anteriors.

2.- Altres arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge podrà sol·licitar de la persona arrendadora, abans del 31 de gener de 2021, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

 3.- Requisits dels treballadors autònoms i pymes arrendataris a efectes dels punts 1 i 2.

Podran accedir a les mesures previstes en els punts 1 i 2, els treballadors autònoms i pymes arrendataris de béns immobles per a ús diferent del d’habitatge, quan compleixin els següents requisits:

3.1- En el cas de contractes d’arrendament d’un immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada pel treballador autònom:

 1. Estar afiliat i en situació d’alta a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades por l’autoritat competent o les autoritats competents delegades.
 3. En cas que la seva activitat no hagués quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 de octubre, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany dit mes referit a l’any anterior.

3.2- En cas de contracte d’arrendament d’immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada per una pyme:

 1. Que no se superin els límits establerts per a la formulació de comptes anuals abreujats.
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades por l’autoritat competent o les autoritats competents delegades.
 3. En cas que la seva activitat no hagués quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany dit mes referit a l’any anterior.

4.-Mesures de recolzament en l’àmbit laboral i de la seguretat social

Les empreses que tinguin expedients de regulació temporal de treball prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021, i que la seva activitat es classifiqui en los codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09–, 4634 (Comerç al major de begudes), 5610 (Restaurants i establiments de menjars), 5630 (Establiments de begudes), 9104 (Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals) i 9200 (Activitats de jocs d’atzar i apostes), quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

5.-Mesures en matèria tributària

Ajornament del deute tributari

 • Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions amb termini de presentació i que el seu ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins el dia 30 d’abril de 2021.
 • Serà requisit necessari per la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros durant l’any 2020.
 • Les condicions de l’ajornament seran les següents:
  • El termini serà de sis mesos.
  • No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Reducció el 2020 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Reducció del número de períodes impositius afectats per la renuncia al mètode d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als exercicis 2020 i 2021.

Els que renunciïn pel 2021, podran tornar-s’hi a acollir el 2022.

6.- Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatària.

Els arrendadors que no estiguin previstos a l’ apartat 1.1, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per ús diferent del d’habitatge podran computar el 2021,com a despesa deduïble pel càlcul del rendiment del capital immobiliari, la quantia de la rebaixa en la renda arrendatària que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponent a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

7.- Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

El termini de sis mesos quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021.

Imprimir