Avui, dia 13, s’ha publicat el Reial decret llei 7/2020, de mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. Les que tindran més impacte són les següents:

Mesures laborals: Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç, i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en el sector del turisme, així com en els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest mateix sector, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

Serà aplicable des de l’1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.

Les comunitats autònomes d’Illes Balears i Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, aplicaran la bonificació establerta en les mesures urgents per a pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook. La resta de mesos podran aplicar les mesures previstes per la resta d’empreses turístiques.

No estan previstes, de moment, mesures extraordinàries per el que fa al règim d’ajornament de les quotes de la seguretat social dels treballadors ni dels d’autònoms.

Mesures fiscals. Ajornament de deutes tributaris.

El Reial decret llei no preveu mesures fiscals extraordinàries més enllà de la concessió indirecta de crèdit a través d’un sistema més flexible d’ajornament del deute tributari.

Així, l’ingrés del deute de totes les liquidacions tributàries quin termini de presentació finalitzi a partir del dia 13 de març i fins el proper 30 de maig, podran ésser ajornades durant un termini de sis mesos, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

  • Que l’empresa sol·licitant tingui una xifra de negoci inferior a 6.010.121,04 euros
  • Que la sol·licitud compleixi els requisits previstos per la Llei general tributària en relació als ajornaments dispensats de garantía, és a dir, que el deute global ajornat no superi els 30.000 euros (entre totes les liquidacions ajornades o amb sol·licitud d’ajornament presentada), o, essent superior, el sol·licitant no disposi de garantia suficient i la denegació de l’ajornament comprometi la seva viabilitat econòmica

L’ajornament concedit serà de sis mesos, i els tres primers mesos no meritaran interessos de demora.

Les diferències amb el règim d’ajornament actual seran:

  • Es podran ajornar les retencions d’IRPF (treball, activitats econòmiques, arrendaments urbans, etc), i els pagaments fraccionats de l’impost de societats, que compleixin els requisits anteriors, i que fins ara s’inadmetien automàticament.
  • Per tant, no hi ha variació en el règim d’ajornament dels deutes que superin els 30.000 euros, ni per les empreses que superin els 6.010.121,04 euros de facturació.

A nivell autonòmic, la Generalitat ha anunciat que aprovarà en breu l’ajornament del pagament de la taxa turística a liquidar el proper mes d’abril, fins el mes de setembre.

 

Finançament extraordinari als sectors afectats.

Es decideix allargar la vigència de les línies ICO especials que es varen preveure arrel de la insolvència de Thomas Cook, per una sèrie d’activitats relacionades amb el turisme, que relaciona el propi Reial decret llei.

A nivell autonòmic, l’ICF habilitarà línies de crèdit específiques pels sectors més afectats per aquesta crisi.

 

Estan previstes més mesures, de les quals informarem oportunament.

Podeu consultar més detalls de les que ja estan aprovades, al text del Reial decret llei:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1651

Imprimir