La Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre en què esmena el termini de pagaments a proveïdors que es consideraran subvencionables als efectes de la línia directa d’ajuts COVID, en el sentit de permetre que es puguin justificar pagaments a proveïdors realitzats a partir de la data de la sol·licitud de la subvenció, i no del cobrament de la mateixa, com s’indicava anteriorment. A més, se substitueix el termini de dos mesos posteriors a la concessió de l’ajut com a data límit per efectuar els esmentats pagaments, per la data límit per la presentació de la justificació (15 ó 30 de desembre, segons la convocatòria de què es tracti).

Això resulta d’aplicació, per tant, pels beneficiaris de la primera i segona convocatòria, amb independència de la data de cobrament de l’ajut (juliol, octubre o novembre), tot igualant així les condicions previstes per la tercera convocatòria.

Per tant, una empresa podrà justificar, dels saldos de proveïdors pendents a 31/5/21, tots aquells que hagin estat pagats a partir de la data de la inscripció prèvia a la subvenció, de manera que, si bé pot ser que alguns pagaments quedin fora de la justificació per haver-se pagat entre l’1 de juny i la data de la inscripció prèvia, és de suposar que la gran majoria sí que quedaran coberts per l’esmentat ajut. I, en tot cas, els saldos de proveïdors no coberts podrien ésser compensats amb amortització extra de deute financer, doncs encara resta obert el termini per a fer-ho.

A continuació comparem la redacció nova i l’anterior del precepte referenciat:

Redacció nova

“La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts.”

Redacció anterior

“La persona beneficiària haurà d’aplicar l’import dels ajuts a abonar les despeses subvencionables en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de l’import de l’ajut”.

 

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol qüestió al respecte.

Imprimir