S’acaba de publicar al DOGC un Decret llei que modifica els terminis de presentació i liquidació de determinats tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Per un costat, s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com també del cànon de l’aigua i dels cànons de residus, més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma i fins al 30 de juny, a diferència de la normativa aplicable als impostos estatals, quin termini va expirar el passat 31 de maig.

Per altra banda, es modifica el calendari de liquidació de determinats tributs, tant periòdics com instantanis:

 • Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus d’establiments i l’aplicació del recàrrec potestatiu a la ciutat de Barcelona.
 • Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020.
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. S’ha de liquidar entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. La quantitat corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiva entre l’1 i el 31 de juliol del 2020, la qual cosa suposa una prolongació d’un mes del termini voluntari anterior.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Pels fets imposables meritats abans del 14 de març de 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma) el còmput del termini es reprèn l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir  a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
  • Pels fets imposables meritats després del 14 de març, el termini per liquidar s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa.
 • Impost de successions i donacions
  • Pel que fa a les donacions:
   • Fet imposable anterior al 14 de març: el còmput del termini de liquidació es reprèn l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent per exhaurir — a 14 de març— d’acord amb la normativa del mateix impost.
   • Fet imposable produït durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.
  • En la modalitat de successions:
   • Fet imposable anterior al 14 de març: el còmput del termini es reprèn l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa de l’impost (6 mesos) en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern.
   • Fet imposable posterior a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma: el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i comença a partir de l’1 de juliol.
 • Tributs sobre el joc
  • Els propietaris de bingos hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons dels mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol.
  • Màquines recreatives i d’atzar: l’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i  la del segon trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data.
  • Jocs en casinos: el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol.
 • Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 finalitzarà el 20 de juliol del 2020.
 • Cànon de l’aigua. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l’aigua, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol de 2020.
Imprimir