El passat 1 de gener de 2023 va entrar en vigor el reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (modificat pel reial decret llei 14/2022), pel qual es va crear el nou sistema de cotització pels treballadors autònoms (RETA), basat en un sistema de cotització d’acord amb el rendiment net que posa fi a la lliure elecció de la base de cotització, vigent fins a 31 de desembre de 2022 per aquest col·lectiu.

Les principals novetats del nou sistema de cotització al RETA són:

  • Es creen unes taules de cotització en funció dels rendiments obtinguts en els exercicis 2023, 2024 i 2025, tot establint per a cada tram una base mínima i una màxima dins de les quals cada autònoma podrà optar.
  • L’autònom podrà canviar fins a 6 vegades l’any la seva base de cotització.
  • S’estableix una tarifa plana pel període 2023-2025 de 80 euros mensuals els 12 primers mesos d’alta, que es podrà prorrogar per 12 mesos més en cas que el rendiment net anual sigui inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

Si bé l’entrada en vigor del nou RETA està fixada pel dia 1 de gener de 2023, la seva implantació es farà de forma gradual, i se’n preveu el total desplegament en un període màxim de 9 anys.

Al quadre següent es presenta el calendari d’actuacions pel període 2023-2025:

1 de generEntrada en vigor del nou RETA
28 de febrerDarrer dia per sol·licitar la base de cotització
1 de marçData d’efectes del canvi de base de cotització
1 de maigPrimera data per sol·licitar el canvi de bases de cotització
1 de juliolEntrada en vigor dels canvis de base sol·licitats a partir de l’1 de maig
1 de setembreEntrada en vigor dels canvis de base sol·licitats a partir de l’1 de juliol
31 d’octubreData límit per a la comunicació d’activitats i, si escau, participació en societats, pels autònoms d’alta abans de l’1 de gener de 2023
1 de novembreEntrada en vigor dels canvis de base sol·licitats a partir de l’1 de setembre. Els canvis sol·licitats a partir d’aquesta data entraran en vigor l’1 de gener de l’exercici següent

Atès, però, que, tal i com s’ha indicat, el nou sistema de cotització al RETA es basa en el rendiment net obtingut amb independència de la base de cotització sol·licitada pel treballador autònom (o autònom societari), si l’Administració observa diferències com a resultat del creuament de dades entre les cotitzacions ―segons les previsions realitzades— i el rendiment net declarat en l’impost sobre la renda de les persones físiques:

  • Si la cotització provisional ha estat inferior al mínim del tram que correspondria cotitzar pel rendiment net obtingut, la Tresoreria de la Seguretat Social generarà una liquidació per la diferència que caldrà liquidar el mes següent al qual s’hagi notificat.
  • Si, per contra, la cotització provisional resulta superior al màxim del tram corresponent pel rendiment net obtingut, la Tresoreria retornarà d’ofici les quotes pagades en excés abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) hagi comunicat les dades a la Tresoreria de la Seguretat Social.
Imprimir