Amb l’objectiu d’incentivar la participació en aquesta convocatòria d’empreses i centres de formació, es busca premiar aquelles entitats participants que assoleixin un percentatge més alt de contractacions, mitjançant un sistema de trams de càlcul de l’import subvencionable.

Entitats beneficiàries

 • Entitats de formació.
 • Empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya.
 • Agrupacions d’entitats.

Persones destinatàries

Prioritàriament persones treballadores demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70% sobre els alumnes inscrits a l’acció formativa. El percentatge de persones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

Els alumnes participants, siguin persones desocupades o ocupades, han d’estar inscrites a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Nombre d’alumnes participants

S’estableixen els següents nombres mínims i màxims d’alumnes, que es poden sol·licitar i atorgar per a cada acció formativa.

 • Quan l’entitat sol·licitant sigui una empresa amb menys de 50 persones treballadores: se subvencionarà un mínim de 4 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
 • Si l’empresa sol·licitant té 50 persones treballadores o més: se subvencionarà un mínim de 6 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
 • En qualsevol cas, quan la formació s’imparteixi per part de la pròpia empresa sol·licitant, el nombre d’alumnes per acció formativa pot estar comprès entre 1 i 15 participants.

Termini de contractació

Amb caràcter general, la contractació s’ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

En els sectors on l’estacionalitat sigui un factor determinant per a la contractació, com el comerç, el turisme, l’hostaleria o l’agrari, es pot contractar en el termini de 9 mesos a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

Quantia

La subvenció es determina amb l’aplicació d’un mòdul econòmic d’acció formativa pel nombre d’alumnes atorgats. Aquest mòdul esdevindrà un mòdul de resultat vinculat al compromís de contractació assumit per l’entitat.

L´import del mòdul econòmic es determina sobre la base dels mòduls/hora publicats a la Resolució EMT/1230/2022, de 27 d´abril o els que siguin vigents en el moment de publicar aquesta convocatòria.

Termini de presentació sol·licituds

Comença el 28 d’abril i finalitza el 31 d’octubre de 2023.

Programes

1.- Realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 690156).

La formació que es pot programar ha d’estar vinculada a:  

 • Certificats de professionalitat del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquests certificats de professionalitat es podran programar sencers o per mòduls formatius.
 • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat en el cas d´itineraris formatius
 • Es podrà formular una sol·licitud per a certificats de professionalitat o per itineraris mixtos de formació.

Els itineraris mixtos poden ser itineraris formatius compostos per mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius. En tot cas, en conjunt, caldrà mantenir una proporció mínima del 75% de les hores de formació vinculades a certificats de professionalitat i un màxim del 25% de les hores de formació d´especialitats no conduents a certificats de professionalitat.

Font: RESOLUCIÓ EMT/1405/2023, de 20 d’abril.

2. Formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI) (ref. BDNS 689955).

La formació que es pot programar està vinculada al Catàleg d’especialitats formatives, en tant que referent comú de tota l’oferta formativa que es programa per a les persones treballadores ocupades i desocupades.

 • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat
 • Formació a mida
 • Pràctiques no laborals

Quan l’especialitat que es vulgui sol·licitar no formi part del Catàleg d’Especialitats Formatives es pot sol·licitar una formació dissenyada a mida de les necessitats de les empreses segons els llocs de treball a cobrir. En aquest cas es formularà una sol·licitud de nova especialitat que, si s’aprova, es donarà d’alta al Catàleg i ja se’n podrà sol·licitar la subvenció segons els requisits d’aquesta convocatòria.

Pel que fa a les especialitats formatives dels nivells de qualificació 4 i 5 dels sectors digital, economia verda i atenció a les persones que es poden sol·licitar són les que estableix la resolució de la convocatòria.

Aquests especialitats tenen establerts els mòduls econòmics següents:

 • Especialitats de l’àmbit digital: 12,98 euros.
 • Especialitats de l’àmbit de l’economia verda: 12,98 euros.
 • Especialitats de l’àmbit d’atenció a les persones 11,50 euros.

Font: RESOLUCIÓ EMT/1404/2023, de 13 d’abril.

Imprimir