S’acaba de publicar al BOE un nou Reial decret llei amb mesures addicionals en diversos àmbits per afrontar la crisi del COVID-19. A continuació detallem les més destacades.

Mesures de caràcter tributari / administratiu

 • Es faculta els contribuents de l’Impost de societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals amb anterioritat a la finalització del termini de declaració de l’impost perquè presentin la declaració amb els comptes anuals disponibles en aquell moment.
  • Posteriorment, quan els comptes siguin aprovats, es presentarà una segona declaració de l’impost, que tindrà la consideració de complementària o de rectificació de la primera, segons el tipus de diferència entre les dues declaracions, produint efectes per la seva mera presentació.
  • Aquesta mesura dona a entendre que no es produirà una pròrroga en el termini de presentació de l’impost de societats corresponent a l’exercici 2019.
 • S’amplia de tres a a quatre mesos el termini exempt d’interessos de demora per als ajornaments tributaris i de deute duaner previstos pels RD Llei 7/2020 i 11/2020.
  • Aquesta disposició s’aplicarà a les sol·licituds corresponents a autoliquidacions amb termini voluntari d’ingrés fins al 30 de maig de 2020.
  • Per tant, la data límit per a realitzar un pagament anticipat d’aquests deutes sense suportar interessos de demora, passa a ser el 30 de setembre de 2020.
 • Així mateix, aprofitem per recordar que, segons disposició publicada el dissabte passat al BOE, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma (per exemple, terminis per a la resposta de requeriments, inspeccions, o presentació de recursos), es reprendrà o reiniciarà a partir de l’1 de juny.

Mesures de caràcter jurídic

 • Pel que fa als terminis processals dels procediments judicials, el reinici indicat en el paràgraf anterior es produirà amb efectes a 4 de juny de 2020.
 • El termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris, comença a comptar des de l’1 de juny i no des de la finalització de l’estat d’alarma. També es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la seva formulació, de manera que totes les empreses han de tenir els comptes aprovats com a màxim el 31 d’octubre de 2020.
  • Aquesta disposició s’aplica a tot tipus de comptes anuals: abreujats, normals, individuals o consolidats.
 • Es preveu un règim especial per als acords de moratòria assolits entre les entitats prestadores i els seus clients, concretament la pactada entre les parts i acollida al que preveuen els acords sectorials subscrits per les entitats prestamistes.
  • Concretament, s’especifica la forma d’articular-se l’ajust del contracte de préstec, després de l’ajornament, que pot consistir en la redistribució de les quotes, mantenint el termini pactat en el contracte de préstec, o bé en l’ampliació del termini de venciment.
  • També s’estableix expressament que aquests pactes de moratòria no podran:
   • Modificar el tipus d’interès pactat.
   • Cobrar despeses o comissions, excepte explicades excepcions.
   • Comercialitzar-se juntament amb qualsevol altre producte vinculat o combinat.
   • Establir altres garanties addicionals, personals o reals, que no constessin en el contracte original.
 • S’inclouen, explícitament, els contractes d’arrendament financer dins de l’àmbit d’aplicació de la moratòria no hipotecària.

Mesures de caràcter econòmic

 • Supressió de la suspensió temporal de la portabilitat de telèfons mòbils, decretada pel RD llei 8/2020.
 • Desbloqueig d’una nova línia d’avals de l’Estat, per 100.000 milions d’euros, per al finançament d’empreses i autònoms, de les aprovades pel RD llei 8/2020.

Mesures de caràcter laboral

 • Es reconeixen com a accident de treball els casos de personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris i que, en l’exercici de la seva professió, hagin contret COVID-19 durant qualsevol de les fases de la pandèmia, per haver estat exposats a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
 • S’estenen per tres mesos més les mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació agrària.
 • S’aproven determinades especialitats relatives a l’accés a les prestacions per atur dels artistes en espectacles públics.
Imprimir