S’acaba de publicar la Llei 12/2022, de 30 de juny, que introdueix novetats importants en el tractament fiscal dels plans de pensions, tant individuals com empresarials:

D’una banda, s’afegeix al límit general de 1.500 euros anuals un increment de 8.500 euros anuals si l’increment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, per un import igual o inferior al resultat d’aplicar la contribució empresarial un coeficient que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:

  • 2,5, si la contribució anual és igual o inferior a 500 euros.
  • 2, si és entre 500,01 i 1.000 euros.
  • 1,5, si està entre 1.000,01 i 1.500 euros.
  • 1 si és superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una retribució bruta de la feina superior a 60.000 euros anuals procedent de l’empresa que en fa la contribució.

És a dir, si l’empresa realitza una aportació de 500 euros a aquest producte, el treballador podrà realitzar-la, pel seu compte i a aquest mateix producte, per import de fins a 500 x 2,5 = 1.250 euros, a l’efecte que segueixi operant el límit incrementat.

D’altra banda, es preveu un increment addicional de fins a 4.250 euros anuals en el cas de:

  • Aportacions a plans de pensions de treball simplificats de treballadors autònoms.
  • Aportacions pròpies de l’empresari individual o professional a plans d’ocupació dels quals sigui promotor i partícip.
  • Aportacions a mutualitats de previsió social dels quals l’aportant sigui mutualista.
  • Aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat.

A més, s’homologa, a efectes de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, el règim aplicable a les aportacions i els drets econòmics derivats d’aportacions als anomenats “productes paneuropeus de pensions individuals”, amb la resta de productes d’aquesta categoria.

I, quant a l’impost de societats, s’introdueix una nova deducció en quota per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial, que ascendirà al 10% de les contribucions empresarials imputades als treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, si es realitzen a plans dels quals el subjecte en sigui promotor. Quan les retribucions siguin iguals o superiors a l’import indicat, la deducció es calcula sobre la part proporcional de les contribucions que corresponguin a la retribució bruta anual rebuda.

Imprimir