impuestos-no-residentes

Us informem que la Llei fiscal espanyola estableix la obligació, per als no residents, de declarar i tributar davant la Hisenda espanyola, tots aquells rendiments obtinguts en territori espanyol en el període d’un any natural. De fet, en els darrers temps, l’Administració està fent un seguiment de l’acompliment de les obligacions fiscals dels no residents, sancionant a aquells que les incompleixin.

Es considera resident fiscal espanyol tota aquella persona, espanyola o estrangera, que hagi viscut a territori espanyol durant més de 183 dies durant un any natural.

Els rendiments a declarar són tots aquells generats a territori espanyol, com ara:

  • Lloguers d’immobles situats a Espanya,
  • Plusvàlues generades en la transmissió d’immobles situats a Espanya, així com d’altres elements patrimonials.
  • Determinats rendiments del capital mobiliari.
  • Imputació de rendes immobiliàries per disposar d’immobles no llogats a territori espanyol, que pot arribar fins el 2% del valor cadastral del mateix.

Per aquests últims, la declaració s’ha de fer amb periodicitat anual (fins el 31 de desembre de l’any següent). En el cas de transmissió de béns immobles, dintre dels tres mesos següents al mes des de la data de transmissió, i per la resta de rendes, amb caràcter trimestral.

Així, mateix, existeix obligació de presentar declaració de l’Impost sobre el Patrimoni quan el valor de les propietats del no resident (immobles, comptes bancaris, etc), situades a Espanya, superi els 700.000 euros. El termini per presentar aquesta declaració va acabar el passat 30 de juny, si bé sempre es recomanable presentar-lo voluntàriament fora de termini abans de que l’Administració pugui requerir la seva presentació, doncs en aquest darrer cas, la sanció serà superior al recàrrec per presentació voluntària fora de termini.

Imprimir