El dissabte passat va sortir publicada la darrera bateria de mesures extraordinàries en la lluita contra les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, i que consta de cinc pilars fonamentals:

 • Dotació de 10.000 milions d’euros, distribuïda de la següent manera:
  • 7.000 milions per a ajuts directes: a repartir entre les comunitats autònomes peninsulars, segons els seus principals indicadors econòmics, amb una intenció finalista (satisfer deutes comercials o financers).
  • 3.000 milions per a refinançament de línies de crèdit COVID-19.
 • Fons de recapitalització d’empreses: 1.000 milions d’euros, destinats a inversions públiques temporals en empreses viables, amb dret als dividends, interessos, etc., que es derivin del mecanisme d’inversió pactat.
 • S’allarga fins a final d’any la moratòria de les causes d’entrada en situació de concurs de creditors.
 • S’amplia a 4 mesos el període durant el qual no es meritaran interessos dels ajornaments tributaris corresponents als deutes a liquidar entre l’1 d’abril i el 30 de juny, per a empreses amb facturació inferior a 6.010.121,04 euros l’any anterior.
 • Ampliació del termini de devolució dels crèdits públics atorgats per la Secretaria General de la Indústria i la Pime: es podrà demanar almenys dos mesos abans del primer venciment del préstec que es vol refinançar. Les modificacions del quadre d’amortització es podran sol·licitar durant dos anys i mig a comptar des del 14 de març de 2020.

A continuació detallem les característiques del primer bloc de mesures, el corresponent als ajuts directes.

 • Criteri objectiu: s’hauran de complir, simultàniament, dos requisits:
  • Pèrdua de, com a mínim, el 30% de la facturació al 2020 respecte de l’any 2019 (segons dades facilitades al resum anual de l’VA).
  • No haver declarat pèrdues a l’exercici 2019.
 • Criteri subjectiu: estar inclosos a la relació de codis CNAE previstos per l’annex 1 del reial decret llei. Es tracta d’ una llista de gairebé 100 activitats, que inclouen: hostaleria, restauració, comerç a l’engròs i al detall, indústria manufacturera relacionada amb el comerç i l’hostaleria, sectors auxiliars al transport, i activitats relacionades amb la cultura i l’esport.
 • Criteri material: atenció d’obligacions (pagaments a proveïdors i reducció de deute bancari) generades entre març de 2020 i maig de 2021, procedents de contractes anteriors a l’entrada en vigor de l’esmentat reial decret llei. L’odre de prioritats serà el següent:
  • Proveïdors, per ordre d’antiguitat.
  • Reducció del nominal de deute bancari, amb preferència del deute amb aval públic.
 • Criteri territorial: tenir el domicili fiscal al territori espanyol.
 •  Quantia:
  • Per contribuents en estimació objectiva: 3.000 euros.
  • Resta de contribuents:
   • Ajut màxim equivalent al 40% de la caiguda de vendes que superi el 30% respecte de l’any 2019, per contribuents de fins a 10 empleats.
   • Ajut màxim equivalent al 20% de la caiguda de vendes que superi el 30% respecte de l’any 2019, per contribuents amb més de 10 empleats.
  • En tot cas, l’ajut tindrà un mínim de 4.000 euros i un màxim de 200.000 euros.
 • Compromisos per part dels beneficiaris: al marge dels compromisos que habitualment es demanen per a accedir a ajuts públics (no trobar-se en situació de concurs de creditors, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques, no estar vetada la concessió d’ajuts públics mitjançant sentència ferma, etc.), s’hi afegeixen els següents:
  • Manteniment de l’activitat (no així del nivell d’ocupació), com a mínim, fins al juny de 2022.
  • Impossibilitat de repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
  • No aprovar increments de la retribució dels òrgans d’alta direcció durant dos anys.
 • Gestió: Les comunitats autònomes assumiran la tramitació, gestió i resolució de les sol·licituds, i podran exigir requisits addicionals dins dels paràmetres establerts pel govern central.

Podeu accedir al text complert de la norma al següent enllaç:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946

Imprimir