El passat divendres es varen publicar al DOGC els requisits i condicions per acollir-se als ajuts autonòmics per a empresaris afectats per la crisi sanitària, que es va anunciar dies enrere, tal com vàrem informar també al nostre blog. Cal dir, abans que res, que aquesta norma neix amb un abast molt limitat, per diversos motius:

 • És incompatible amb qualsevol altre ajut, públic o privat, per aquest mateix concepte. Per tant, tots aquells autònoms que hagin sol·licitat l’ajut estatal, no podran demanar l’autonòmic. A més, com que es tracta d’un ajut de pagament únic, davant l’estatal, que és mensual, en molts casos serà més aconsellable demanar l’estatal.
 • Només s’aplica a autònoms persones físiques, no a autònoms societaris de societats mercantils, societats civils, comunitats de béns, cooperatives, autònoms col·laboradors, etc.
 • El sol·licitant haurà de tenir una base imposable general a la darrera declaració d’IRPF presentada, inferior a 25.000 euros.
 • L’ajut només serà d’aplicació als negocis quina activitat hagi quedat suspesa per imperatiu legal arran de la declaració de l’estat d’alarma, i acreditin una determinada baixada de rendiments respecte del mes de març de 2019.
 • L’ajut disposa d’una partida pressupostària fixa, i les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació, fins a exhaurir fons.

No obstant, i pels casos que encara puguin ésser susceptibles d’acollir-se a l’ajut, a continuació en resumim els trets fonamentals del mateix:

Requisits subjectius

A banda dels ja comentats a l’ introducció d’aquest article, la resta de requisits que s’hauran de complir són:

 1. Trobar-se al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
 2. Antiguitat mínima al règim d’autònoms des del primer trimestre de 2020.
 3. Domicili/ centre d’activitat situat a Catalunya.

Requisits objectius

 1. Tancament forçós de l’activitat per l’estat d’alarma, i alhora
 2. Davallada dràstica i involuntària de la facturació el mes de març de 2020 a conseqüència dels efectes del COVID-19, respecte de la de març de 2019, o en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al règim d’autònoms, per aquells amb una antiguitat inferior a l’any.

Característiques de l’ajut

 • Ajut directe a fons perdut
 • Màxim: 2.000 euros
 • Pagament únic

Càlcul de l’ajut susceptible de concessió:

 1. Persones en estimació directa
  • Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019:
   Comparativa entre el resultat del mes de març de 2020 i el del mes de març de 2019.
  • Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019:
   Comparativa entre el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana dels resultats obtinguts des de la data d’alta al règim d’autònoms fins al mes de febrer 2020

  Càlcul del rendiment base per la comparativa

  (+) Ingressos

  (-) Despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l’activitat (amb algunes limitacions).

  Condicions prèvies

  El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al règim d’autònoms inferior a un any

  Barem de concessió

  Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és igual o superior a 950 euros, en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

  • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l’import de l’ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.
  • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l’import de l’ajut és de 950 euros.
  • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l’import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

  Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és inferior a 950 euros, l’import de l’ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

 2. Persones en estimació objectiva
  L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica, a calcular sobre el rendiment base del pagament a compte a declarar al primer trimestre de 2020.

Com sempre, els professionals de GRUP GESTIÓ resten a la seva disposició per qualsevol aclariment, i per tramitar, si escau, aquesta prestació.

Imprimir