Aquest nou Reial decret llei gairebé no introdueix mesures noves, més enllà de prorrogar algunes de les aprovades amb caràcter temporal mesos enrere, en vista de la presumible prolongació de la crisi econòmica durant, almenys, el que resta d’any i bona part de l’any 2021. A continuació, resumim les més rellevants:

Mesures financeres – Préstecs ICO

  • Es prorroga fins el 30 de juny de 2021 el termini per avalar operacions de les dues línies ICO en funcionament.
  • A sol·licitud de deutor, que es podrà realitzar fins el 15 de maig de 2021, es prorroga el termini de venciment dels avals als préstecs ICO sol·licitats amb motiu del primer estat d’alarma, fins als tres anys, amb un límit de vuit, i s’afegirà fins a un any addicional de carència en els pagaments, fins a un total de 24 mesos, per la qual cosa el deutor haurà de complir determinades condicions, fonamentalment que l’operació de finançament no estigui en mora, que el deutor no figuri com a morós a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya i que no es trobi en procediment concursal.

Aquesta prolongació de condicions gaudirà, en determinats supòsits, de bonificació en els aranzels notarials i registrals.

Mesures societàries

  • Es flexibilitzen els requisits perquè durant 2021 les juntes de socis de societats i patronats de fundacions puguin realitzar-se per mitjans telemàtics.
  • S’amplia a 14 de març de 2021 la suspensió de l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs de creditors, així com l’obligació del jutge de no admetre a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors.

Mesures de caràcter tributari

  • Es prorroga fins el 30 d’abril de 2021 i amb efectes des de l’1 de novembre de 2020 el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns de protecció sanitària quins destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades considerades de caràcter social d’acord amb la llei de l’IVA.
  • S’introdueix, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, la reducció al tipus super-reduït del 4% (anteriorment 21%) als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, quin preu legal va ser reduït a un màxim de 0,72 euros recentment.
  • Noves exempcions en AJD a la formalització en escriptura pública de l’extensió dels terminis de venciment i carència dels crèdits ICO.
  • Incentius, en forma de deduccions i/o llibertat d’amortització, per a les inversions cinematogràfiques i en les indústries de l’automoció o mobilitat sostenible.
Imprimir