Pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig de 2021

El nou Reial decret llei 2/2021 contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021.

Els punts més destacats d’aquest nou RDL són:

Pròrroga dels ERTO

El Reial decret llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021. També es podran continuar aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins avui.

Nous ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que fins ara.

Els ERTO COVID basats en causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits prevista a l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga simplement presentant davant de l’autoritat laboral un acord en tal sentit amb la representació unitària o sindical.

Pas de la situació d’impediment a la de limitació o viceversa – Simplificació de tràmits.

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant de l’autoritat laboral per a passar de l’un a l’altre per a accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, o viceversa.
N’hi haurà prou que remetin una comunicació en tal sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO del qual és titular i a la representació de les persones treballadores, per a accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Manteniment de l’ocupació, prohibició d’acomiadament i altres limitacions.

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en els quals el recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Protecció per desocupació

Continuaran aplicant-se l’exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als qui hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària), i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies d’ERTO amb exoneracions fins al 31 de maig inclouen:

-Sectors ultraprotegits. Aquests sectors (indicats en la llista de codis CNAE) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les quals tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball.

S’incrementa en tres els sectors protegits respecte de la normativa anterior, càmpings i aparcaments de caravanes, establiments de lloguer de mitjans de navegació i activitats de manteniment físic, i surten d’aquesta cobertura els sectors de fabricació de catifes, l’estiratge en fred i la fabricació d’instruments musicals.

El llistat inclou a les empreses que entre abril i desembre de 2020 no hagin recuperat un 70% de la seva activitat i no tinguessin més d’un 15% d’empleats en ERTO.

– Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors, i pel 90% si tenen 50 treballadors o més.

-ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats podran sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”. En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig, destacant, a més, que aquestes començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

Pla MECUIDA

S’inclou la pròrroga de la vigència de l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en el qual es regula el Pla MECUIDA i que substancia el dret a flexibilitzar la jornada laboral per a exercir la cura de les persones dependents.

Sancions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

S’adequa el procediment administratiu sancionador per a estendre actes d’infracció automatitzades sense intervenció directa d’un funcionari a través d’un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques permetent l’optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

Imprimir