Benvolguts clients,

Tal com varem informar al nostre blog (http://www.gestiogirona.com/nou-paquet-de-mesures-contingudes-en-el-rd-llei-11-2020/) , els recordem que, per acollir-se a l’ajornament del pagament de les quotes de la seguretat social, arran d’allò establert al RD llei 11/2020 , per el que fa al mes d’abril, podran fer-ho fins el proper dia 10 d’abril, i l’ajornament meritarà un interès del 0,5% anual (davant del 3,75% habitual). Les quotes a ajornar seran:

  • Quotes d’autònoms: les meritades al mes d’abril
  • Quotes de seguretat social de les empreses: les meritades al mes de març, a pagar a finals del mes d’abril (excepte la quota obrera i cotització per accidents, que són inajornables).

Aquest ajornament es regirà per les normes generals, i s’aprovarà sempre i quan no existeixi un altre ajornament en vigor, i el sol·licitant es trobi al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

No obstant, tots aquells autònoms que s’hagin acollit a la prestació estatal per suspensió forçosa del negoci, o bé per davallada d’ingressos superior al 75% respecte del mateix període de l’exercici 2019, no caldrà que sol·licitin aquest ajornament, doncs aquest ajut està vinculat a l’exoneració del pagament de les quotes d’autònoms.

GRUP GESTIÓ s’ofereix a realitzar la tramitació d’aquest ajornament, així com a assessorar-vos respecte qualsevol dubte que sorgeixi en relació a aquest o altres temes relacionats amb l’actual crisi sanitària.

Imprimir