Benvolguts clients,

Els recordem que l’ajornament/moratòria del pagament de les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix el RD llei 11/2020 , pel que fa a les quotes a pagar el mes de juny, es pot demanar fins al pròxim dia 10 de juny.

La moratòria, que és una pròrroga del termini de pagament, serà de 6 mesos i sense interessos i només s’hi podran acollir empreses i autònoms amb determinades activitats econòmiques d’entre les que no es trobin suspeses per l’estat d’alarma.

En canvi, l’ajornament permet retardar el pagament total realitzant pagaments parcials, meritarà un interès del 0,5% anual i s’amortitzarà a partir del mes següent a la resolució, mitjançant pagaments mensuals i durant un termini de 4 mesos per cada mensualitat demanada, sense que excedeixi  del total de 12 mensualitats. L’ajornament s’aprovarà sempre que no existeixi un altre ajornament en vigor i el sol·licitant es trobi al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Les moratòries/ajornaments que fins al 10 de juny es poden demanar són:

  • Quotes d’autònoms: les meritades al mes de juny.
  • Quotes de Seguretat Social de les empreses: les meritades al mes de maig, a pagar a finals del mes de juny (excepte la quota obrera i cotització per accidents, que són inajornables).

Ajornaments i moratòries són incompatibles entre si.

GRUP GESTIÓ s’ofereix a realitzar la tramitació d’aquest ajornament/moratòria, així com a assessorar-vos respecte a qualsevol dubte que sorgeixi amb relació a aquest o altres temes relacionats amb l’actual crisi sanitària.

 

 

Imprimir