Benvolguts clients,

Els recordem que, l’ajornament / moratòria del pagament de les quotes de la seguretat social, d’acord amb el que estableix el RD-Llei 11/2020 , pel que fa a les quotes a pagar en el mes de maig, es pot demanar  fins al pròxim dia 10 de maig.

La moratòria, que és una pròrroga del termini de pagament, serà de 6 mesos i sense interessos i només s’hi podran acollir empreses i autònoms amb determinades activitats econòmiques d’entre les quals no es trobin suspeses per l’estat d’alarma.

En canvi, l’ajornament que serveix per retardar el pagament total realitzant pagaments parcials, meritarà un interès del 0,5% anual i s’amortitzarà, a partir del mes següent de la resolució, mitjançant pagament mensuals i durant un termini de 4 mesos per cada mensualitat demanda, sense que excedeixi  en total de 12 mensualitats. L’ajornament s’aprovarà sempre que no existeixi un altre ajornament en vigor, i el sol·licitant es trobi al corrent de pagament amb la seguretat social.

La moratòria / ajornament que fins al 10 de maig es poden demanar són:

  • Quotes d’autònoms: les meritades al mes de maig
  • Quotes de seguretat social de les empreses: les meritades al mes d’abril, a pagar a finals del mes de maig (excepte la quota obrera i cotització per accidents, que són inajornables).

Ajornaments i moratòries són incompatibles entre si.

GRUP GESTIÓ s’ofereix a realitzar la tramitació d’aquest ajornament / moratòria, així com a assessorar-vos respecte a qualsevol dubte que sorgeixi amb relació a aquest o altres temes relacionats amb l’actual crisi sanitària.

Imprimir