Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA (REDEME) presentant la declaració censal corresponent (model 036 o model 039 per grup d’entitats de IVA) i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Aquesta opció, pot representar un avantatge per moltes empreses doncs poden veure millorada la seva planificació fiscal i de tresoreria, sobretot per les que suporten més IVA del que repercuteixen que veuen avançada la devolució sense haver d’esperar a la última declaració de l’any. No obstant a això, si s’opta per estar inscrits al REDEME cal presentar mensualment una declaració informativa (model 340) bolcant el contingut dels llibres registre de IVA i per tant, entregant més informació a l’Agència Tributària.

La inclusió és voluntària però per optar-hi cal complir una sèrie de requisits com estar al corrent de les obligacions tributàries, no realitzar operacions que tributin pel règim simplificat de IVA, no trobar-se en cap dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el REDEME o revocació del número d’identificació fiscal i no haver estat exclòs del REDEME en els 3 anys previs a la presentació de la sol·licitud d’alta.

Una vegada presentada la sol·licitud d’inscripció, l’Agència Tributària té un màxim de 3 mesos per resoldre-la, si transcorregut aquest termini no ha donat resposta, la sol·licitud es pot considerar denegada.

Un cop inscrits, hi ha un període de permanència mínim de 1 any i es podrà sol·licitar la baixa durant el mes de novembre de l’any anterior a aquell al que volem que tingui efecte. Cal tenir present que una vegada sol·licitada la baixa, no es podrà tornar a inscriure’s en el registre al mateix any natural pel que s’hagi demanat la baixa. 

Per tant, aquest mes és un bon moment per analitzar, en cas estiguem donats d’alta, si ens val la pena continuar al REDEME o fer la baixa; o bé si no hi estem inscrits, mirar la possibilitat de fer la sol·licitud d’alta.

Imprimir