house-to-home-1

 

Des de l’1 de juny de 2013, quan es produeix la compravenda o l’arrendament d’un immoble, el propietari té l’obligació de lliurar al comprador o arrendatari el certificat energètic, un document que li permetrà conèixer l’eficiència energètica de la finca.

Aquest certificat, que ha de ser emès per un professional competent, reflexa tant el consum d’energia de la finca, com les emissions de CO2 conseqüència d’aquest consum, qualificant-se des de la lletra A les més eficients, i fins a la lletra G, aquelles que ho siguin menys.

Aquesta obligació es compleix en la pràctica totalitat de les compravendes d’immobles que s’efectuen, en tant que els notaris exigeixen la seva aportació per a l’atorgament de la corresponent escriptura pública.

No obstant, en el cas dels arrendaments existeix la tendència d’incomplir aquesta obligació, ja que la seva formalització es du a terme entre particulars, sense la intervenció d’un fedatari públic que exigeixi el seu lliurament. Aquest incompliment suposa una infracció greu del propietari de la finca que pot donar lloc a sancions de 601 a 1.000 euros.

Per altra banda, disposar del certificat energètic per part dels compradors o arrendataris implica conèixer la seva qualificació i la possible repercussió econòmica que el consum d’energia els suposarà, ja que una bona qualificació energètica pot implicar un important estalvi en les factures mensuals.

Imprimir