El Reial decret 370/2023, de 16 de maig, introdueix noves mesures per a flexibilitzar l’anticipació de la jubilació de les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 45%. Aquesta nova normativa entrarà en vigor l’1 de juny de 2023.

Entre les principals novetats podem destacar les següents:

  • Es manté el requisit d’estar 15 anys afectat per una de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l’annex de la norma, però es redueix a 5 anys el període en què cal acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 45%. Fins ara, aquest requisit havia de complir-se durant tot el període de 15 anys.
  • Per a acreditar que una persona ha estat afectada per una de les patologies discapacitants enumerades en l’annex, caldrà un informe mèdic que indiqui la data d’inici o manifestació de la patologia; però per a acreditar que aquesta afectació ha estat en el grau de discapacitat requerit durant almenys 5 anys, serà necessària la certificació de l’Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o de l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
  • Es permet tenir en compte la concurrència de diferents patologies generadores de discapacitat per a acreditar el grau del 45%. La suma dels percentatges de discapacitat aconseguits amb aquestes diferents malalties ha de ser igual o superior al 45%, i, almenys una d’elles, ha de ser de les relacionades a l’annex, amb un percentatge de discapacitat mínim del 33%.

Amb aquestes modificacions s’intenta flexibilitzar l’accés a la jubilació anticipada per a les persones amb discapacitat, facilitant els requisits i agilitzant el procés de certificació amb la finalitat de millorar les condicions i els drets d’aquest col·lectiu en l’àmbit laboral.

Imprimir