Com hem anat informant durant aquestes setmanes a la nostra web, aquells deutes amb l’Administració que estiguessin en termini voluntari de pagament abans del passat 18 de març, quedaven suspesos fins el 30 de maig, segons allò establert per el RD-Llei 15/2020.

Això implica, per exemple, que els ajornaments demanats amb anterioritat a 18 de març, i amb venciments durant els mesos de març, abril i maig, han quedat automàticament prorrogats fins 30 de maig, de manera que els pagaments que no s’han fet durant aquest període, s’hauran de realitzar, de cop, entre l’1 i el 2 de juny (al ser els dies 30 i 31 de maig no laborables, i l’1 de juny festiu en algunes localitzats de Catalunya).

El mateix ocorrerà amb qualsevol liquidació que hagi practicat l’Administració, i quin termini voluntari de pagament estigués dintre del període abans esmentat.

Des de Grup Gestió us recomanem tingueu en compte aquesta circumstància per tal de disposar de fons suficients per fer front a la possible acumulació de pagaments, ja que la no atenció dels pagaments dintre del termini voluntari comporta l’entrada del deute en període executiu, amb els corresponents recàrrecs.

Imprimir