Ja ha entrat en vigor la Llei 11/2023, de 8 de maig, que introdueix la compareixença notarial mitjançant videoconferència i preveu l’expedició de documents notarials tant en paper com en format digital.

Els documents que ja poden atorgar-se telemàticament són:

  1. Les pòlisses mercantils.
  2. Tots els actes societaris (llevat que impliquin aportacions no dineràries dels socis).
  3. Els poders que no siguin generals ni preventius, i les seves revocacions.
  4. Les cartes de pagament i cancel·lacions de garanties.
  5. Les actes de junta general i les de referència.
  6. Els testimonis de legitimació de firmes.
  7. Els testaments en situació d’epidèmia mentre s’imposi el confinament.
  8. Les declaracions d’obra nova en determinades condicions y les divisions horitzontals.
  9. La conciliació, llevat que el notari consideri convenient l’atorgament presencial.

La compareixença es fa a través de la seu electrònica notarial amb el certificat i la firma digitals dels interessats i del notari.

La segona novetat de la norma és l’emissió dels documents notarials en format digital, incorporant un CSV o un codi QR, que permetrà portar sempre a sobre, en qualsevol dispositiu mòbil, una còpia autèntica del document i trametre-la telemàticament a administracions i particulars.

Podeu consultar més informació sobre aquestes novetats aquí.

Imprimir