Consultoria

|Consultoria

En vigor el programa de subvencions destinades a l’autoconsum i l’energia renovable

28 desembre 2021|Consultoria|

Segons les bases aprovades pel Reial decret 477/2021 de 30 de juny de 2021, el 14 de desembre passat es va publicar, mitjançant Resolució de la Generalitat de Catalunya, la corresponent convocatòria en què s'obre el termini per a les sol·licituds d'aquestes subvencions.

Modificació de les condicions de justificació dels ajuts per a la solvència directa (Covid)

3 desembre 2021|Consultoria|

La Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre en què esmena el termini de pagaments a proveïdors que es consideraran subvencionables als efectes de la línia directa d’ajuts COVID, en el sentit de permetre que es puguin justificar pagaments a proveïdors realitzats a partir de la data de la sol·licitud de la subvenció, i no del cobrament de la mateixa, com s’indicava anteriorment.

Pròrroga de mesures excepcionals mercantils i financeres

25 novembre 2021|Consultoria|

Segons la norma mercantil, quan una societat pateix pèrdues que en deixen reduït el patrimoni net per sota de la meitat del capital social es troba en causa de dissolució. No obstant això, per evitar que les pèrdues derivades de la COVID-19 col·loquessin moltes empreses en aquesta situació, es va aprovar una norma que establia que les pèrdues de l'exercici 2020 no s'havien de computar a aquest efecte.

Recordatori: condicions per a consolidar els ajuts Covid

23 novembre 2021|Consultoria|

Per a aquelles empreses que hagin sol·licitat i percebut ajuts relacionats amb la crisi sanitària, en alguns casos les respectives bases reguladores imposen requisits de conducta empresarial a posteriori, vinculats als objectius que el legislador perseguia en el moment de concedir-les. Fem recordatori dels requisits d’aquest tipus que exigeixen dos dels programes d’ajuts COVID més habituals entre les empreses:

Comença el termini per la tercera convocatòria dels ajuts directes per la solvència empresarial

12 novembre 2021|Consultoria|

Avui s’ha obert el termini per poder-se acollir a la tercera convocatòria dels ajuts a la solvència empresarial, per causa de la COVID, que poden arribar als 200.000 euros per empresa.

Què cal per llogar un pis com a habitatge d’ús turístic?

19 octubre 2021|Consultoria|

La cessió de l’ús d’habitatges orientada al turisme o a estades de curta durada representa una alternativa cada cop més utilitzada per a l’explotació del patrimoni immobiliari. En zones d’elevat atractiu turístic, aquesta modalitat d’arrendament, malgrat els tràmits de formalització i els serveis que ha de prestar l’arrendador (amb el consegüent increment de les despeses associades), pot significar un increment molt notable dels ingressos nets obtinguts.

Nova línia de subvencions per a joves emprenedors

13 octubre 2021|Consultoria|

Recentment s’han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves, quins trets fonamentals descrivim a continuació:

En vigor les noves deduccions per a la millora de l’eficiència energètica

6 octubre 2021|Consultoria|

S'acaba de publicar al BOE el Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten diferents mesures per impulsar l'activitat de rehabilitació residencial en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.

Actualització ajuts directes Covid-19

17 setembre 2021|Consultoria|

A continuació us fem recordatori d’alguns aspectes rellevants per a totes aquelles empreses que han cobrat o opten a cobrar els ajuts directes a empreses i autònoms previstos al RDL 5/2021 (entre 3.000 i 200.000 euros):

Canvis en la fiscalitat immobiliària. Quina estratègia seguir?

27 juliol 2021|Consultoria|

Una de les novetats més significatives introduïdes per la recent Llei 11/2021 de lluita contra el frau, és la relativa a la introducció de l'anomenat "valor de referència", com a criteri de valoració immobiliària a efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni, i valoració a efectes de transmissió d'accions i participacions d'empreses que posseeixen immobles en el seu balanç.

Load More Posts