Com es comptabilitza un avançament a un proveïdor?

|Com es comptabilitza un avançament a un proveïdor?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitza un avançament a un proveïdor?

Les bestretes són imports pagats als proveïdors amb motiu d´una compra de mercaderies que es farà en un futur, per tant s´haurà de comptabilitzar en el compte 407 Bestreta a proveïdors. Figura a l´actiu corrent del balanç, i tot i que forma part del grup 400 de proveïdors, és un compte deutor.