Hem d´informar a Hisenda si tenim béns a l´estranger?

|Hem d´informar a Hisenda si tenim béns a l´estranger?

Com et podem ajudar?

Hem d´informar a Hisenda si tenim béns a l´estranger?

Qualsevol persona física resident fiscal a Espanya que tingui a l´estranger comptes corrents, valors o immobles, i que el valor total d´alguna d´aquestes categories de béns o drets superi els 50.000 euros, haurà de presentar a Hisenda, de forma telemàtica, una declaració informativa sobre els mateixos (Model 720).

No obstant, si tot i superar els 50.000 euros a final d´any, en un exercici no s´han produït variacions superiors als 20.000 euros en cadascuna de les categories anteriors, no caldrà tornar declarar aquests béns o drets fins que aquesta circumstància es produeixi.

Cal recordar que també han de presentar aquesta declaració aquelles persones que, sense ser titulars de les mateixes, figurin com a autoritzades a comptes corrents oberts a l´estranger, amb els límits ja indicats.

Aquesta declaració informativa s´ha de presentar entre l´1 i el 31 de març de l´exercici posterior a què fa referència. En cas d´incompliment, o de consignació de dades errònies, l´obligat s´enfronta a sancions molt elevades, així com a la no prescriptibilitat dels capitals no declarats.