Què és un préstec participatiu?

|Què és un préstec participatiu?

Com et podem ajudar?

Què és un préstec participatiu?

És una modalitat de finançament que les empreses poden fer servir com alternativa al finançament bancari i a les aportacions dels socis. Es caracteritza perquè, com a mínim, una part de? l´interès que el retribueixi ha de ser necessàriament variable, depenent de l´evolució de l´activitat de la societat prestatària, normalment vinculat al seu benefici, al seu patrimoni, o qualsevol altre paràmetre que les parts puguin establir com ara el seu volum de negoci. Es considera ?Patrimoni Net de la Societat als efectes de determinar l´equilibri patrimonial de la societat, sense que hagi de correspondre a aportacions dels socis.