Puc prendre mesures en previsió de quedar incapacitat en el futur?

|Puc prendre mesures en previsió de quedar incapacitat en el futur?

Com et podem ajudar?

Puc prendre mesures en previsió de quedar incapacitat en el futur?

Sí. El Codi civil de Catalunya regula el poder pel cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat.

Mitjançant aquesta figura, qualsevol persona, en previsió de circumstàncies que li puguin dificultar l’exercici de la seva capacitat jurídica, pot nomenar, en escriptura pública, un apoderat que tingui cura dels seus interessos, així com establir el seu el règim d’actuació.

El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, o bé establir les circumstàncies que han de determinar-ne l’inici de l’eficàcia.