Haurà de pagar la meva empresa IAE ( Impost d´Activitats Econòmiques) a l´exercici 2023?

|Haurà de pagar la meva empresa IAE ( Impost d´Activitats Econòmiques) a l´exercici 2023?

Com et podem ajudar?

Haurà de pagar la meva empresa IAE ( Impost d´Activitats Econòmiques) a l´exercici 2023?

Hauran d´ingressar la quota de IAE, els contribuents de l´Impost de Societats que tinguin una xifra de negoci superior a 1.000.000 € a l´exercici 2021.

Ara bé, estaran exempts del pagament de la quota els dos primers períodes impositius en els que s´iniciï l´exercici de la activitat.

En qualsevol cas, les persones físiques? sempre? estaràn exemptes del pagament de l´impost.