Existeix alguna deducció en renda per cònjuge no separat legalmentt amb discapacitat?

|Existeix alguna deducció en renda per cònjuge no separat legalmentt amb discapacitat?

Com et podem ajudar?

Existeix alguna deducció en renda per cònjuge no separat legalmentt amb discapacitat?

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 s´inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que es compleixin els següents requisits:

Que el cònjuge amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

Que no generi el dret a les deduccions previstes a les lletres c) i d) del número 1 de l´article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l´aplicació del mínim).

La deducció és de 100 euros mensuals.