Quina és la tributació exigida en l´impost de societats si creo una empresa nova?

|Quina és la tributació exigida en l´impost de societats si creo una empresa nova?

Com et podem ajudar?

Quina és la tributació exigida en l´impost de societats si creo una empresa nova?

Actualment el tipus aplicable és d´un 15% durant el primer any en que la base imposable sigui positiva, i el següent, si bé el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l´Estat estableix que la tributació real (un cop descomptats incentius i deduccions), no podrà ser mai inferior al 10% sobre la base imposable.