Declaració de renda en el cas de defunció. Obligació dels hereus.

|Declaració de renda en el cas de defunció. Obligació dels hereus.

Com et podem ajudar?

Declaració de renda en el cas de defunció. Obligació dels hereus.

En el cas de contribuents morts durant un any concret, l´impost es meritarà en el moment de la mort i el període impositiu resultarà inferior a l´any natural.

La declaració del mort haurà de presentar-se en modalitat individual.

En cas de resultat a tornar, per tramitar la devolució s´haurà d´aportar la següent documentació:

Per a imports inferiors o iguals a 2000 €:

Certificat de defunció.
Llibre de Família complet.
Certificat del Registre d´Últimes Voluntats.
Testament (només si figura en el certificat d´últimes voluntats).
En cas que hi hagi diversos hereus i es vulgui que l´import de la devolució sigui abonat a un d´ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots ells.
Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran la devolució.

Per a imports superiors a 2000 € a més a més dels anteriors:

Testament o Acta Notarial de Declaració d´Hereus.
Justificant d´haver declarat en l´Impost de Successions i Donacions l´import de la devolució.
La sol·licitud es farà a través del Model H-100 “Sol·licitud de pagament de devolució a hereus”.