Quin és el valor d’adquisició en la transmissió d´un immoble quan el satisfet i reflectit a l’escriptura de compravenda és inferior al valor de referència establert per el cadastre i pel que s’ha tributat en l´impost de transmissions patrimonials?

|Quin és el valor d’adquisició en la transmissió d´un immoble quan el satisfet i reflectit a l’escriptura de compravenda és inferior al valor de referència establert per el cadastre i pel que s’ha tributat en l´impost de transmissions patrimonials?

Com et podem ajudar?

Quin és el valor d’adquisició en la transmissió d´un immoble quan el satisfet i reflectit a l’escriptura de compravenda és inferior al valor de referència establert per el cadastre i pel que s’ha tributat en l´impost de transmissions patrimonials?

En cas de venda de l’immoble, a l’efecte del càlcul de l’import del guany o pèrdua patrimonial en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s´ha de prendre com a valor d’adquisició el valor real per el que s´ha escripturat, amb independència del valor de referència per el que s´hagi tributat en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD); Sempre i quan no hagi estat comprovat per a l’administració. En aquesta situació segons consulta de la Direcció General de Tributs, si s’ha realitzat una comprovació de valors a efectes de ITPAJD, serà el valor comprovat com el valor real d’adquisició a efectes de determinar el guany o pèrdua patrimonial en la transmissió de l’inmoble