Com es comptabilitzen els interessos d’ajornament d’hisenda?

|Com es comptabilitzen els interessos d’ajornament d’hisenda?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitzen els interessos d’ajornament d’hisenda?

Els interessos d’ajornament tenen la consideració de despeses financeres. Per tant, es comptabilitzaran al compte 669: altres despeses financeres. A efectes de l’impost de societats, les despeses financeres per l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris són deduïbles fiscalment amb les limitacions que estableix l’article 16 de la LIS.