Pot la inspecció de tributs entrar en un domicili per la mera sospita de comissió d’infracció o delicte fiscal?

|Pot la inspecció de tributs entrar en un domicili per la mera sospita de comissió d’infracció o delicte fiscal?

Com et podem ajudar?

Pot la inspecció de tributs entrar en un domicili per la mera sospita de comissió d’infracció o delicte fiscal?

La recent doctrina del Tribunal Suprem estableix que la mera sospita, basada en dades estadístiques, probabilístics o comparatius amb la mitjana de el sector a què pertany l’empresa investigada no justifiquen, per si sols, l’entrada a el domicili constitucionalment protegit del contribuent. És a dir, la sospita és motiu fundat per l’entrada al domicili, quan es basi en criteris fundats i que puguin ser contradits pel contribuent.