Com es comptabilitzen les primes d’assegurança?

|Com es comptabilitzen les primes d’assegurança?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitzen les primes d’assegurança?

Hi ha despeses, com ara les primes d´assegurances, que es paguen per anticipat i tenen una vigència prolongada (per exemple, un any). Per no penalitzar el compte d´explotació del mes en què es realitza el pagament, i en aplicació del principi de meritació, aquest tipus de despeses s´ han de periodificar, és a dir, atribuir la despesa proporcionalment en funció del nombre de mesos de vigència.

La periodificació de despesa es realitza mitjançant el compte 480 ? Despeses anticipades- en el moment del pagament de la quota anual i es periodifica mensualment contra el compte 625 ? Primes d´assegurança.