En quin moment te efectes fiscals el divorci?

|En quin moment te efectes fiscals el divorci?

Com et podem ajudar?

En quin moment te efectes fiscals el divorci?

Només a partir del moment en que la sentència de divorci esdevingui ferma o des de la manifestació del consentiment d´ambdós cònjuges atorgat en escriptura pública. A partir d´aquest moment hom podrà modificar l´estat civil i aplicar, si s´escau, les reduccions a l´IRPF derivades d´una pensió compensatòria o de l´anualitat per aliments en favor dels fills.