Quan i com es declara al model 347?

|Quan i com es declara al model 347?

Com et podem ajudar?

Quan i com es declara al model 347?

El termini de presentació del model 347 és el mes de febrer, aquells subjectes passius acollits en el (SII) estan exclosos d´aquesta obligació.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats per un client i proveïdor en tant que el client pot registrar la factura rebuda en un període trimestral diferent al de l´emissor de la mateixa (proveïdor).

Es poden declarar imports negatius en el model sempre que l´import anual de les operacions superi en valors absoluts (és a dir sense signes) els 3.005,06 euros. Aquest import es consignarà al model amb el signe negatiu.

S´han d´incloure les subvencions publiques rebudes en la declaració informativa si aquestes no són reintegrables i s´han rebut en relació amb l´activitat empresarial/professional i superi els 3.005,06 euros procedent de cada Administració Pública. A efectes de determinar si supera o no l´import esmentat en l´any s´entendran la data en què s´expedeix l´ordre de pagament i en cas de no existir quan s´efectua el pagament.