Quan estic obligat a fer la renda? De quins terminis disposo?

|Quan estic obligat a fer la renda? De quins terminis disposo?

Com et podem ajudar?

Quan estic obligat a fer la renda? De quins terminis disposo?

Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut rendes subjectes a l´Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben:
Rendiments del treball: Límit general de 22.000€ i especial de 15.000€ en circumstàncies especials (per exemple, més d´un pagador).
Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600.
Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l´adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000€.
Els contribuients que en qualsevol moment del període han estat d´alta en règim d´autònoms o especial del mar.

També estan obligats a declarar els contribuents que vulguin aplicar determinades deduccions o reduccions, o obtenir determinades devolucions (com per exemple, la deducció per maternitat).
En tot cas, estan obligats a presentar declaració en model ordinari
Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
Els que percebin determinats rendiments no subjectes a retenció.
El termini per la presentació de la declaració s´inicia a principis d´abril i acaba el 30 de juny de l´any posterior al què es refereix la declaració.