Estem obligats a rebre notificacions electròniques de l´Agència Tributària de Catalunya -ATC?

|Estem obligats a rebre notificacions electròniques de l´Agència Tributària de Catalunya -ATC?

Com et podem ajudar?

Estem obligats a rebre notificacions electròniques de l´Agència Tributària de Catalunya -ATC?

Sí, si són persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, i persones físiques que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l´activitat professional esmentada i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l´Administració.

Hi estan obligats des de l´1.10.2016 i d´acord amb la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques tot i que l´ATC no va començar a practicar-les fins a l´1.10.2018.