Puc prohibir que el meu llogater tingui animals de companyia?

|Puc prohibir que el meu llogater tingui animals de companyia?

Com et podem ajudar?

Puc prohibir que el meu llogater tingui animals de companyia?

Sí. Ni la Llei d’arrendaments urbans ni la recent Llei de protecció dels drets i benestar dels animals estableixen cap limitació en relació amb la tinença d’animals en un habitatge arrendat, de manera que aquesta possibilitat es regirà pel que les parts pactin lliurement al contracte de lloguer.

Per tant, el propietari pot introduir al contracte la prohibició que l’arrendatari tingui animals a l’habitatge però, si no hi ha inclòs aquesta clàusula, l’arrendatari podrà tenir-n’hi, i el propietari no podrà, posteriorment, prohibir-li-ho.