Estan obligats els No Residents a presentar l´Impost sobre el Patrimoni (IP)?

|Estan obligats els No Residents a presentar l´Impost sobre el Patrimoni (IP)?

Com et podem ajudar?

Estan obligats els No Residents a presentar l´Impost sobre el Patrimoni (IP)?

Sí. Les persones físiques no residents han de tributar a Espanya per l´Impost sobre el Patrimoni, pels béns i drets de què siguin titulars, quan aquests “estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol” (article 5.1.b) Llei 19/1991 de l´IP). El normal és que tributin únicament sobre els immobles que puguin tenir a Espanya (quan el seu valor superi el mínim exempt de 700.000€, segons la normativa estatal), perquè si resideixen en un altre estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni de doble imposició, en principi (1), no hauran de tributar aquí per altres béns que puguin tenir (diners, vehicles, accions o participacions de societats, obres d´art, etc.).

(1) Determinats convenis de doble imposició, els més recents, estableixen que també tributen a Espanya els no residents per accions o participacions de societats que el seu principal actiu siguin immobles a Espanya.