Què és l´Ebitda normalitzat?

|Què és l´Ebitda normalitzat?

Com et podem ajudar?

Què és l´Ebitda normalitzat?

L´Ebitda, acrònim anglès Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (Benefici abans d´interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions), és una eina que s´utilitza habitualment a l´hora de determinar el valor de mercat d´una empresa.

És un indicador del benefici de l´activitat d´una empresa sense considerar aspectes financers ni tributaris, per tant és la base ideal per calcular el valor de mercat si es valora la possibilitat de venta d´una empresa.

L´Ebitda normalitzat és un substitut de l´Ebitda d´una empresa, al que se li han ajustat per eliminació tant els ingressos com les despeses que no estarien presents sota una nova propietat. És doncs un concepte lligat directament a un procés de venda de la societat, per el que es corregirien totes aquelles partides que des del punt de vista del comprador no es reproduiran un cop realitzat el canvi de propietat, que serveix? per determinar amb més exactitud la capacitat futura de generar recursos d´una empresa.