La meva empresa lloga habitatges als empleats, porta IVA aquest lloguer?

|La meva empresa lloga habitatges als empleats, porta IVA aquest lloguer?

Com et podem ajudar?

La meva empresa lloga habitatges als empleats, porta IVA aquest lloguer?

Els habitatges habituals que les empreses lloguen als seus empleats estan exemptes del pagament de l’IVA sempre que en el contracte d’arrendament:

I.Figuri específicament que l’arrendament es realitza per a un ús en exclusiva d’habitatge habitual, sense possibilitat de fer cap activitat empresarial.
II.Que en el contracte d’arrendament s’especifiqui quina persona o persones físiques han de residir a l’habitatge.
III.Ha d’estar expressament prohibida la possibilitat de subarrendar o cedir l’immoble a persones físiques diferents de les consignades.