Tinc deutes amb Hisenda en una societat mercantil, em poden embargar?

|Tinc deutes amb Hisenda en una societat mercantil, em poden embargar?

Com et podem ajudar?

Tinc deutes amb Hisenda en una societat mercantil, em poden embargar?

El fet de tenir deutes amb període executiu amb Hisenda o qualsevol altre organisme públic, sense haver-ne negociat ajornament, implica que l´organisme creditor podrà iniciar procediments d´embargament dels actius propietat del deutor. El cas més habitual és l´embargament de comptes bancaris, però també són freqüents els embargaments de crèdits de clients, d´ingressos procedents de Terminals Punt de Venda (TPV), vehicles, participacions socials o immobles.

A diferència de les persones físiques, a les societats mercantils no existeix cap mínim de rendes que gaudeixi de la condició d´inembargable.