Llibres de comptabilitat de l´impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

|Llibres de comptabilitat de l´impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Com et podem ajudar?

Llibres de comptabilitat de l´impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Tots els fabricants contribuents d´aquest impost especial estan obligats a portar la comptabilitat dels productes objecte d´aquest impost de forma telemàtica a traves de la Seu electrònica de la AEAT , amb el subministra electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació al que es refereixi.

I els adquirents intracomunitaris de productes de l´impost hauran de portar un llibre d´existències de forma telemàtica a traves de la AEAT dins el mes següent al període de liquidació al que es refereixi , excepte en aquells períodes de liquidació en els que no resulti quota a ingressar.