He de pagar impost de patrimoni per el meu negoci ? I els meus hereus hauran de pagar impost de successions?

|He de pagar impost de patrimoni per el meu negoci ? I els meus hereus hauran de pagar impost de successions?

Com et podem ajudar?

He de pagar impost de patrimoni per el meu negoci ? I els meus hereus hauran de pagar impost de successions?

Els negocis, tant si són titularitat d´empresaris persones físiques com si es gestionen a través de societats mercantils, poden gaudir d´exempció a l´impost de patrimoni dels seus propietaris, en raó de que el legislador pretén garantir la continuïtat dels negocis que constitueixen la forma de vida de les famílies. No obstant, la llei estableix alguns requisits molt concrets per tal que aquesta exempció sigui efectiva.

El compliment d´aquests requisits habilitarà, també, perquè els hereus gaudeixin d´una reducció del 95% en la successió de l´empresa, sempre i quan existeixi un compromís de manteniment del negoci durant un determinat període de temps.

Tant Hisenda com els tribunals han anat modulant i delimitant l´abast dels requisits necessaris per gaudir d´aquests incentius, de manera que és molt important assessorar-se, perquè les conseqüències de l´incompliment poden ser molt perjudicials.