Té algun avantatge fiscal vendre un immoble molt antic?

|Té algun avantatge fiscal vendre un immoble molt antic?

Com et podem ajudar?

Té algun avantatge fiscal vendre un immoble molt antic?

Per immobles amb data d´adquisició anterior a 31 de desembre de 1996, i sempre i quan el propietari sigui una persona física, es pot gaudir d´una exempció, a raó d´un 11,11% anual per cada any de la seva adquisició que sigui anterior al 31 de desembre de 1996, sobre la part proporcional del guany patrimonial generat per l´immoble fins el 20 de gener de 2006.

Per exemple, un immoble adquirit l´any 1980 i venut el 2024 (44 anys), tindrà exempta la part del guany patrimonial generat entre 1980 i el 20 de gener de 2006 (aproximadament 26 anys sobre els 44 de tinença).

El límit quantitatiu d´aquest incentiu és de 400.000 euros considerant totes les operacions d´aquest tipus realitzades per un mateix contribuent.