Una factura inclou quotes suportades que poden ser objecte de deducció i altres quotes d´iva que no són deduïbles, cal expedir factures diferents per poder practicar la deducció?

|Una factura inclou quotes suportades que poden ser objecte de deducció i altres quotes d´iva que no són deduïbles, cal expedir factures diferents per poder practicar la deducció?

Com et podem ajudar?

Una factura inclou quotes suportades que poden ser objecte de deducció i altres quotes d´iva que no són deduïbles, cal expedir factures diferents per poder practicar la deducció?

No. Si una factura reuneix tots els requisits exigits pel R.D. 1496/2003 poden deduirse les quotes suportades que figuren a la factura i tinguin la consideració de deduïbles, sense que el dret a deduïr es vegi perjudicat pel fet que a la factura hi apareguin, juntament amb operació de quotes deduïbles, altres quotes d´iva que no poden ser objecte de deducció.