Haig de tributar a l´IRPF per la venda del meu habitatge habitual?

|Haig de tributar a l´IRPF per la venda del meu habitatge habitual?

Com et podem ajudar?

Haig de tributar a l´IRPF per la venda del meu habitatge habitual?

Si sóc major de 65 anys, no. Si no tinc els 65 anys tributaré pel guany patrimonial que hagi obtingut (diferència entre el valor de venda i el valor de compra). Com a excepció, no tributaré, totalment o parcial, si reinverteixo (parcialment o total) la quantitat obtinguda de la venda en un nou immoble que s´haurà de convertir en el meu habitatge habitual en un termini no superior als 2 anys.