Com podem acreditar les Entregues Intracomunitàries?

|Com podem acreditar les Entregues Intracomunitàries?

Com et podem ajudar?

Com podem acreditar les Entregues Intracomunitàries?

Les entregues intracomunitàries de béns entre empresaris, és a dir, les vendes de mercaderies remeses a una empresa de qualsevol país de la Unió Europea, per norma general, estan exemptes a l´IVA. No obstant, al marge de quina sigui la realitat de la operació, per poder aplicar aquesta exempció, hem d´estar en disposició d´acreditar que la mercaderia s´ha venut a un empresari habilitat administrativament per realitzar operacions intracomunitàries, i que aquella ha sortit efectivament del territori espanyol amb destí a un altre país de la UE.

En primer lloc, caldrà de verificar que el comprador de la mercaderia està donat d´alta com a operador intracomunitari, fet que es pot verificar consultant el cens VIES (Vat Information Exchange System), i en segon lloc hem de poder acreditar documental i fefaentment el transport de la mercaderia amb destí a un altre país de la Unió Europea, tant si aquest es realitza per el comprador o el venedor, o per un tercer subcontractat per qualsevol dels dos.

En la mesura en què el client no estigui donat d´alta com a operador intracomunitari (encara que sigui empresari), o no disposem de proves suficients per acreditar el transport de la mercaderia al país de destí (bé sigui a través del document de transport CMR, o qualsevol altra prova admesa en dret), procedirà repercutir IVA al client com si fos resident a territori espanyol.